Regulamin - sklep.acomp.pl

Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość, obowiązujące od 25.05.2018 r.

I. Postanowienia Ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem sklep.acomp.pl prowadzony jest przez firmę Acomp Robert Partyka zarejestrowaną w Łodzi przy ul. Kilińskiego 242 L9, 93-133 Łódź, numer NIP 729-104-83-04, REGON 472261031

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym sklep.acomp.pl zwanym dalej Klientem, a firmą Acomp zwaną dalej Sprzedawcą.

3. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez sklep.acomp.pl jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie sklep.acomp.pl. Są to produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

2. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronie sklep.acomp.pl są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

3. Na życzenie klienta są wystawiane faktury VAT. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane kupującego wskazane przez niego przy rejestracji jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

4. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

 • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy sprzedawcy (przedpłata)
 • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera
 • przy odbiorze osobistym w punkcie odbioru
 • poprzez system płatności elektronicznych

5. W przypadku wyboru przez klienta :

 • formy płatności za złożone zamówienie w postaci karty płatniczej lub karty kredytowej
 • formy płatności w postaci transakcji poprzez system płatności elektronicznych

za złożone zamówienie Acomp dolicza opłatę operatora płatności za powyższą transakcję w wysokości poniesionych kosztów jej zrealizowania. Opłata jest liczona od łącznej wartości brutto zamówienia z uwzględnieniem kosztów wysyłki.

Wysokość naliczonej opłaty jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.

III. Realizacja zamówienia

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez sklep internetowy. Zamówienie można składać jako użytkownik niezarejestrowany lub dokonać rejestracji konta. Rejestracji konta użytkownika dokonuje się na stronie internetowej sklep.acomp.pl/regulamin-zakupow i należy dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:

 • dokonywania zakupów w sklepie internetowym sklep.acomp.pl
 • jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów, upustów
 • jest uprawniony do udziału w promocjach
 • może wyrazić swoja opinie na temat produktu
 • prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego

3. Po dokonaniu rejestracji klient otrzyma na podany adres e-mail, link kierujący do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

4. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

5. Dokonując rejestracji konta użytkownika, Klient:

a. podaje dobrowolnie swoje dane osobowe. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

 • realizacji umowy przez Sprzedającego
 • informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy sklep.acomp.pl w wypadku wyrażenia zgody na wysyłanie powiadomień.

b. powinien zaakceptować Regulamin sprzedaży sklepu internetowego sklep.acomp.pl

c. może wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień o promocjach i nowościach.

- Klient w dowolnym momencie i bezpłatnie może usunąć konto użytkownika oraz rozwiązać umowę świadczenia usług w zakresie funkcjonowania sklepu internetowego sklep.acomp.pl

6. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) firma Acomp zapewnia Klientom
swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz
usuwanie.

8. O zmianach w regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy Acomp. Odmowa akceptacji zmian regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu sklep.acomp.pl z zastrzeżeniem że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu sklep.acomp.pl

9. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego regulaminu na stronie internetowej sklep.acomp.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania do sklepu.

10. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym acomp.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

11. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku braku kontaktu z klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

12. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta.

13. W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych, internetowy sklep sklep.acomp.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia zamówienia.

IV. Dostawa

1. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą klienta wg wybranej przez niego opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora pocztowego (sklep.acomp.pl/koszt-dostawy)

2. Klient może także odebrać zamówiony sprzęt w punkcie odbioru.

3. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie sklep.acomp.pl/koszt-dostawy

4. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi 24 godziny ( dni robocze ). 

5. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego od złożenia zamówienia.

6. Odbiór przesyłki wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania klientowi towaru. przechodzi na niego prawo własności towaru oraz uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki po przez formularz kontaktowy sklep.acomp.pl/kontakt oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.

8. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem sklep.acomp.pl/kontakt oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zakupy na sklep.acomp.pl to komfort, bezpieczeństwo i 100% satysfakcji. Dlatego klient ma możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki z zamówionym towarem ( nie dotyczy zakupów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ). W ciągu 14 dni od zwrotu towaru zostanie zwrócona pełna wartość produktu w przypadku, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny, nie rozplombowany i zostanie zwrócony wraz z wszelkimi ewentualnymi dodatkami. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Do zwracanego towaru należy dołączyć oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od zawartej umowy lub dostarczyć je oddzielnie.

2. Koszt transportu zwracanego produktu pokrywa klient. Firma Acomp dokonuje zwrotu kwoty za produkty oraz dodatkowo zwrotu za dostawę zamówionych produktów w kwocie najtańszej dostawy dostępnej w sklep.acomp.pl

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
Acomp
ul. Kilińskiego 242 L9
93-133 Łódź

Ja ................................................ niniejszym informuję
o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży nr ................................
następujących rzeczy......................................

Data zawarcia umowy ................

Imię i nazwisko ..........................

Adres ..........................................

Wpłatę w kwocie ..................
proszę zwrócić na konto ..................................................................................

Data ............................................

Podpis

VI. Reklamacje

1. Każdemu klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

2. W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

3. Jeśli zakupiony towar posiada uszkodzenia sprzedawca wymieni go na towar wolny od wad. W tym celu klient powinien wysłać taki towar na adres sprzedawcy.

4. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamowanego towaru.

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad. Jeśli nie będzie to możliwe, sprzedawca zaproponuje klientowi inny towar o takich samych parametrach albo zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru - wedle życzenia reklamującego. Towar po rozpatrzeniu reklamacji będzie dostarczony klientowi na koszt sprzedającego.

6. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

7. Nabywcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Kupujący będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl